Two Tigers  两只老虎 

liǎng zhī lǎo hǔ liǎng zhī lǎo hǔ
 两   只  老 虎, 两   只  老  虎

Two tigers

pǎo de kuài  pǎo de  kuài
 跑  得 快,   跑   得 快

Runnng fast.

yì zhī méi yǒu yǎn jīng
一 只 没  有   眼  睛

One has no eyes,

yì zhī méi yǒu wěi bā
一 只 没   有  尾  巴

And one has no tail.

zhēn qí guài zhēn qí guài
 真  奇  怪!   真   奇 怪!

How strange!