Twinkle Twinkle 小星星 
yi  shan yi shan liang jing jing
一 闪   一 闪    亮     晶   晶,
Twinkle, twinkle, little star.
man tian dou shi xiao xing xing
满    天   都    是 小   星    星。
Little stars are all over the sky.
gua zai tian kong fang guang ming
挂   在   天  空     放         明,
They are shining high above.
hao xiang qian wan xiao yan jing
好   像      千    万    小   眼   睛。
Like thousands of little eyes.
man tian dou shi xiao xing xing
满    天    都   是  小   星    星。
Little stars are all over the sky.
tai yang man man xiang  xi chen
太 阳     慢     慢    向    西  沉,
The sun is slowly falling in the west.
xing xing zhang zhe xiao yan jing
   星    张       着      眼  睛。
Stars are opening their little eyes.