Looking for A Friend 找朋友

zhǎo a   zhǎo a     zhǎo péng  yǒu
   啊,   找   啊,    找     朋    友;

I am looking for a friend.
zhǎo dào  yī  gè  hǎo péng yǒu
   到   一   个   好      友。
And I have found a friend.
xíng gè  lǐ    wò wò shǒu
  个  礼,握   握  手;
Let‘s slute and shake hands.
shì  wǒ de  hǎo péng yǒu zài jiàn
  是  我  的  好    友。   见!  

You are my good friend. Goodbye.