Little Rabbit  小兔乖乖 
xiao tu er guai guai  ba men kai kai
小   兔 儿 乖    乖,把 门    开  开。
Little rabbit, open the door, please.
kuai dian kai kai  wo yao jin lai
快    点   开  开,   我  要  进 来。
Hurry up,I want to come in.
bu kai bu kai    bu neng kai
不  开  不 开,不  能   开。
No, no. I cannot open the door.
ma ma mei hui lai  bu neng ba men kai
妈  妈  没  回  来。不  能   把  门  开。
Mom hasn’t come back home yet. I can’t open the door.
xiao tu er guai guai ba men kai kai
小   兔 儿 乖    乖,把 门   开  开,
Little rabbit, open the door, please.
kuai dian kai kai  wo yao jin  lai
快    点    开  开,   我  要  进  来。
Hurry up,I want to come in.
jiu kai jiu kai  ma ma  hui  lai  le 
就  开  就 开   妈  妈   回  来 了,
I am going to open the door。 Mom has come back。
wo ba men kai
我 把  门   开。
I am opening the door。