Handkerchief  丢手绢 

diu shou juan diu shou juan
丢   手   绢   丢   手   绢

Let's play dropping a handkerchief.
qing qing de fang zai xiao  peng  you de  hou  bian
轻 地 放 在 小 朋 友 后 边
Drop it secretly by a friend.
da  jia bu yao gao su  ta
大  家  不  要    
Let's not tell him.
kuai dain kuai dain zhua zhu ta
快    点    快   点   抓   住 
Hurry up! Go and catch him.