Take My Song Home 歌声与欢笑

qǐng bǎ  wǒ  de  gē  dài  huí  nǐ  de  jiā
请    把  我  的 歌 带 回  你  的 家,

Please take my songs to your home,
qǐng bǎ  nǐ  de  wēi xiào liú xià
请   把  你  的 微  笑    留  下。
And leave your smile with me.
qǐng bǎ  wǒ  de  gē  dài huí  nǐ  de  jiā
请   把  我   的 歌 带  回 你 的 家,
Please take my songs to your home,
qǐng bǎ nǐ  de wēi xiào liú xià
请   把  你  的 微   笑   留 下。
And leave your smiles with me.
míng tiān míng tiān zhè gē shēng
明    天    明     天   这  歌  声
Tomorrow, these songs
fēi biàn hǎi jiǎo tiān yá fēi biàn hǎi jiǎo tiān yá
飞 遍   海   角   天   涯 飞 遍    海   角   天   涯。
Will fly to every corner of this world.
míng tiān míng tiān zhè wēi xiào
明    天    明     天   这   微  笑
And tomorrow, these smiles
jiāng shì biàn yě chūn huā jiāng shì biàn yě chūn huā
将     是  遍    野 春     花   将     是  遍    野  春  花。
Will beomce spring flowers all over the land.